Omsorgsportalen

Tjänster för ett tryggt och självständigt åldrande

Mot en avbrottsfri välfärdsteknik

Trygghetslarm och annan välfärdsteknik i hemmet är till stor del beroende av mobil uppkoppling idag, ofta genom SIM-kort med roaming. Som med mycket annan teknik inträffar driftstörning och avbrott även för den mobilt uppkopplade välfärdstekniken. När så händer sänks förtroendet för tekniken hos både personal och brukare vilket i sin tur är ett hinder för den fortsatta utvecklingen i inom välfärden.

Fibernäten är inte ensamt lösningen för avbrottsfri välfärdsteknik men tillsammans med mobil uppkoppling kan de skapa redundanta uppkopplingar till tjänsterna hemma hos brukarna, och således bättre förutsättningar för en trygg funktion. Mobila lösningar är fortfarande ett bra komplement till fibernäten, exempelvis där den fasta infrastrukturen inte byggts ut än.

Omsorgsportalens nationella Välfärdsbredband levereras idag över fibernäten och nyttjas av leverantörer av uppkopplad välfärdsteknik. Hemma hos brukaren ansluts trygghetslarmet eller annan välfärdsteknik enkelt till bredbandsuttaget i väggen för tillgång till Välfärdsbredbandet.

Välfärdsbredbandet - ett nationellt samarbete

Som samordnare av det nationella Välfärdsbredbandet i Sverige samverkar Omsorgsportalen med kommunala och privata nätaktörer för att gemensamt tillhandahålla ett drift- och informationssäkert fast IP-nät till leverantörer av digitala välfärdstjänster. Med en fast IP-kommunikation dedikerad för välfärdstjänster kan även riskfaktorer så som öppet internet och routrar för privat bruk undvikas. Välfärdsbredbandet används därför med fördel som den primära uppkopplingen i de hushåll där det är tillgängligt varpå mobil uppkoppling kan nyttjas för redundans. På så sätt nyttjar man effektivt och säkert de möjligheter som tekniken erbjuder.

Välfärdsbredbandet gör det således praktiskt möjligt för leverantörer av digitala välfärdstjänster att nyttja den moderna IT-infrastruktur som finns i kommunerna idag, oftast i form av separata fibernät från både privata och kommunala aktörer. För oavsett i vilket nät i Sverige den digitala välfärdstjänsten ska kopplas upp så samordnar Omsorgsportalen datakommunikationen fram till en ledig bredbandsport i hushållet där tjänsten ska installeras.

Nationellt välfärdsbredband

Hur kombinera fast och mobil uppkoppling

Det har varit vanligt förekommande att välfärdsteknik så som trygghetslarm och tillsynskameror kopplats upp mobilt. Dit fiberbyggnationen inte nått fram kan mobil anslutning vara det mer kostnadseffektiva alternativet. I vårt avlånga land är det dock svårt att tillgodose en stabil mobil uppkoppling till alla hushåll varpå Välfärdsbredbandet utgör en mer tillförlitlig standard där det är tillgängligt. I dessa fall kan mobil uppkoppling nyttjas för redundans. Bra att ha i åtanke är att dagens moderna husbyggnationer använder mer energieffektiva material vilket kan ha en negativ inverkan på den mobila uppkopplingen i inomhusmiljö varpå Välfärdsbredbandet även här fyller en viktig funktion. Se mer på PTS gällande hemmatäckning.

Upphandla välfärdsteknik med säker uppkoppling

Hos vissa kommuner finns inte Välfärdsbredbandet tillgängligt än varpå det lätt glöms bort i upphandlingen av välfärdsteknik. Välfärdsbredbandets räckvidd utökas dock kontinuerligt så för att inte gå miste om möjligheterna fram till nästa upphandling kan det därför vara värdefullt att upphandla utrustning med optionen att nyttja fast uppkoppling. Således kan man under avtalsperioden börja nyttja Välfärdsbredbandet när det tillgängliggörs i kommunen.

Alla Sveriges hushåll kommer inte nås med fiber på samma sätt som alla inte har en tillförlitligt mobil täckning. Lämpligt är därför att nyttja fiberanslutningen hos en så stor andel av kommunens brukare som möjligt för att minimera konsekvenserna vid eventuella avbrott på den mobila uppkopplingen. Lika så kan fibernät också drabbas av avbrott varpå den redundanta mobila uppkopplingen kan minska följdeffekterna.

Vill man som kommun nyttja det nationella Välfärdsbredbandet behöver välfärdstekniken upphandlas med möjligheten att nyttja fast uppkoppling. Tänk då även på att leverantören eller kommunen behöver stå för abonnemangen för den fasta anslutningen, på samma sätt som för SIM-korten. I Addas stöddokument för upphandling av trygghetslarm ligger det exempelvis med möjligheten att efterfråga både fast och mobil uppkoppling. Leverantörerna inställning är positiv till ökad säkerhet i uppkopplingen men de kommer svara utifrån hur kommunen ställer sina krav och frågor i upphandlingen. Ta del av Careiums och Phoniros reflektioner kring en säker uppkoppling i nedan webinar.

Omsorgsportalens beställningsportal & Välfärdsbredbandet

För kommuner som nyttjar Omsorgsportalens beställningsportal för sitt samlade utbud av upphandlade leverantörer blir det också enkelt att nyttja fördelarna med Välfärdsbredbandet. Omsorgsportalen visar nämligen på ett tydligt sätt vilka tjänster man har upphandlat samt vilka av dessa som nyttjar Välfärdsbredbandet. Ska man beställa ett trygghetslarm från sin upphandlade leverantör så kan hårdvaran dessutom skilja sig beroende på om brukaren ska anslutas med Välfärdsbredband eller enbart mobil anslutning. För att underlätta i valet av hårdvara kan Omsorgsportalen då även visa om Välfärdsbredbandet finns tillgängligt på brukarens adress varpå hårdvaran kan beställas därefter.

En standard inom välfärden

Sveriges fibernät utgörs av ungefär 180 stadsnät samt ett flertal privata nätaktörer. Tack vare att så många av landets kommunala och privata aktörer har anslutit sig till samarbetet når det standardiserade Välfärdsbredbandet idag en betydande andel av Sveriges hushåll. I dessa hushåll kan därför leverantörer av uppkopplad välfärdsteknik nyttja Välfärdsbredbandet som den primära uppkopplingen. Detta skapar i sin tur inte bara säkrare och mer tillförlitliga tjänster för användaren utan även en fundamental grund för utvecklingen av digital vård och omsorg i Sverige. Därmed kan Välfärdsbredbandet på samma sätt betraktas som den givna grundpelaren i regeringens samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vision E-hälsa 2025. Visionen som formuleras i att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.