Upphandla välfärdsteknik med robust uppkoppling

För en kommun i framkant

Morgondagens brukare och patienter kommer vilja ha än mer välfärdstekniska tjänster som hjälper dem i sina hem och vård- och omsorgsgivare ser det alltmer som en självklarhet för att samtidigt klara av den ökade belastningen. Den tekniska utvecklingen går fort och det finns idag många bra digitala lösningar i hemmen som möjliggör ett effektivare arbetssätt inom både vård och omsorgen. En grundförutsättning för de flesta välfärdstekniska tjänsterna i hemmen är att de kan tillgå en robust uppkoppling, därtill behöver tekniken vara enkel att tillgå och använda.

Det nationella Välfärdsbredbandet - skapa förtroende för befintlig och ny teknik

Trygghetslarm och tillsynskameror är exempel på välfärdsteknik som våra invånare är mer eller mindre bekanta med. Trygghetslarm är många gånger det första steget in i den kommunala omsorgen och det som bygger invånarens förtroende för ytterligare välfärdsteknik.

Störningarna i trygghetslarmen härleds ofta till uppkopplingen när larmen förlitats på enbart mobil uppkoppling genom roaming i det ordinära boendet. Som samordnare av det nationella Välfärdsbredbandet i Sverige gör vi det möjligt för kommuner att koppla upp sin välfärdsteknik med fast anslutning varpå mobil uppkoppling kan användas för redundans.

Tekniken blir inte bättre än dess uppkoppling

Enligt Socialstyrelsens undersökningsunderlag baserat på svar från 238 kommuner uppger flera kommuner att det är en viss risk att förlita sig helt på mobilnäten. Näten ”går ner” eller ”är känsliga” ibland. Man uppger sig vara beredd på att täckningen kan ändra sig vid mycket snö, lövsprickning, eller när det är många människor på en plats vid mycket stora evenemang då näten kan bli överlastade. Därtill menar några kommuner att det behövs högre redundans i systemen. Man behöver använda sig av två nät, fungerar inte det ena ska det andra kunna ta över.

Källa Socialstyrelsen:  Trygghetslarm i kommunen

Ekonomiska konsekvenser av bristfälligt uppkopplad välfärdsteknik

Med en robust uppkoppling av välfärdstekniken skapas rätt förutsättningar för en fortsatt utveckling inom den digitala vård- och omsorgen. Några av de ekonomiska aspekterna på robust uppkoppling av välfärdsteknik finns sammanställda nedan och går att läsa om i sin helhet i följande white paper.

 • Värdefull personal behövs till beredskap och åtgärder vid driftstörning.

 • Förtroendetapp skapas hos brukare, patienter, och personal vilket blir ett hinder för ytterligare implementering av resursbesparande välfärdsteknik.

 • Begränsad möjlighet för välfärdstekniken att förebygga kostsamma incidenter hos brukare och patienter.

 • Arbetsmiljön försämras och gör det svårare att rekrytera nödvändig personal.

 • Brukare riskerar bli nekade resursbesparande välfärdsteknik.

Nyttokalkyl med data från SKR & RKA

Alla boende har inte alltid tillräcklig mobiluppkoppling i hemmet för att kunna använda välfärdstekniken. En investering i Välfärdsbredband till 500 brukare är därför lönsam redan vid fallet av att det skulle leda till att:

 • 2st brukare möjliggörs tillgång till välfärdsteknik i stället för att regelbundet besökas av fysisk personal, eller att;

 • 1st brukare kan bo kvar hemma med hemtjänst kompletterad av välfärdsteknik i stället för att flyttas till särskilt boende.

Därutöver tillkommer fördelar så som avlastning av personal och förebyggande av driftstörningar vilket leder till ökat förtroende för tekniken och främjad implementationsvilja av välfärdstekniken hos brukare och personal.

Genomsnittskostnader i kommun

Källa. SKR & RKA. (2022). Koll på äldreomsorgen rev 2023-10-16. www.rka.nu
Hämtad 2023-10-18 (Se kostnader för respektive kommun i länken)

Fast anslutning som standard

Ett trygghetslarm primärt uppkopplad med fast anslutning genom fibernätet och kompletterad med mobil anslutning för redundans är idag ett lättillgängligt tillvägagångsätt för ökad robusthet. Omsorgsportalens nationella Välfärdsbredband är en fast uppkoppling dedikerad enbart godkänd välfärdsteknik och är en säker uppkoppling utifrån både drift och informationssäkerhet. Välfärdsbredbandet bygger på ett nationellt samarbete mellan privata och kommunala nätaktörer i samråd med tjänsteleverantörerna inom välfärdsteknik.

Vi har av en huvudsaklig anledning tagit för vana att koppla upp dagens välfärdsteknik med enbart mobil uppkoppling, nämligen enkelheten. Den mobila uppkopplingen når de flesta invånarna och vald leverantör av mobil uppkoppling kan användas i nästan hela Sverige. Enkelheten kommer dock på bekostnad av tjänstens drift- och informationssäkerhet och således även brukares och personals förtroende för välfärdstekniken som finns idag.

Nationellt Välfärdsbredband

Sensorem klocka

Vanligaste argumenten till varför kommuner förlitat sig på den mobila uppkopplingen

 • Alla brukare har inte tillgång till fiberuppkoppling
  Det stämmer, men om både fiber och mobil uppkoppling av välfärdstekniken används hos de brukare där det är möjligt så har kommunen en mindre andel brukare kvar att fokusera på vid eventuella störningar i mobilnäten.

 • Vi nyttjar SIM-kort med roaming som redundans
  Frågar man teknikkunnig personal inom kommunerna anser de ofta att roaming kan skapa en falsk trygghet. Fullgod redundans kan i stället utgöras av att nyttja två olika typer av nät så som fiber- och mobilnät. Ställer man frågan till leverantören av välfärdstekniken är svaret även där ofta det samma.

 • 2G och 3G släcks ner men vi går över till 4G och 5G
  2G har under en lång tid varit det primära alternativet för uppkoppling av välfärdsteknik på grund av sin goda räckvidd. 2G är dock precis som senare generationers mobilnät framförallt lämpliga för utomhusbruk. Både mobiloperatörer och leverantörer av välfärdsteknik rekommenderar därför fast uppkoppling av välfärdstekniken när den är placerad i hemmet.

Omsorgsportalen - gemensam beställningsportal för upphandlade leverantörer

I takt med att kommuner börja använda fler digitala välfärdstjänster från olika leverantörer, ökar också tiden för administration runt tekniken. Administration som börjar med att personalen behöver lära sig hur tjänsterna fungerar och därefter löpande beställa tillhörande hårdvara. Se vår introvideo och ta del av hur Omsorgsportalen kan göra detta enklare för er samtidigt som ni kan aktivera välfärdsbredband på utvalda adresser direkt i portalen.

Digitalisering i flera led

Både dagens och framför allt morgondagens medarbetare är vana vid att arbeta digitalt. Genom digitaliseringen kan dyrbar personal skapa än mer nytta, såvida digitaliseringens lösningar är effektiva och passar ändamålet. Många känner nog igen sig att man på kommunen fortsatt arbetar med utskrivna produktpärmar för trygghetslarmet, tillsynskameran eller det digitala låset man upphandlade för en tid sedan. Även om man har informationen framför sig är det ändå inte allt självklart vilka tillbehör som är tillgängliga och kompatibla med vilka tjänster. Beställningen är dock digitaliserad, oftast. Men att logga in på tre olika leverantörers hemsidor för att beställa tre olika tjänster är inte en effektiv digitalisering.

Unikt gränssnitt för kommuner

Genom Omsorgsportalens kommungränssnitt når ni information om vilka välfärdstekniska tjänster och tillbehör som är upphandlade i kommunen. Tjänsterna presenteras tydligt med uppdaterade texter, bilder och till och med videor om leverantörerna har sådana. Varje tjänst visar tydligt vilka tillbehör som är kompatibla.

Tack vare Omsorgsportalens samarbete med flertalet av de största leverantörerna av välfärdsteknik i Sverige kan kommunerna nu åstadkomma en effektivare digitalisering. Självklart kan man i samma gränssnitt även enkelt aktivera Välfärdsbredband på användarens adress i samband med att välfärdstekniken ska installeras i hushållet.

 • Beställ upphandlade välfärdstjänster i en och samma beställningsportal

 • Tydliga produktsidor som visar kompatibla tjänster och tillbehör

 • Översiktlig orderhistorik

 • Aktivera Välfärdsbredband i samma portal

 • Behåll samma portal trots ny leverantör av välfärdsteknik

Nyfiken på mer?

I vårt nyhetsarkiv finns det mängder av läsning för dig som vill fördjupa dig i allt från specifika tjänster, hur Välfärdsbredband fungerar och mycket mer. Välkommen in!

Karl Stolpe

Karl Stolpe

Ansvarig Digital Omsorg

Är du kommunrepresentant och vill göra Välfärdsbredbandet eller Kommungränssnittet tillgängligt i er kommun?

Fyll i uppgifterna nedan