Omsorgsportalen

Upphandla välfärdsteknik med säker uppkoppling

För en kommun i framkant

Digitala lösningar finns överallt och används såväl i vår vardag som inom den kommunala omsorgen. Morgondagens brukare och patienter kommer vilja ha än mer teknik som hjälper dem i sina hem och personal inom området ser det alltmer som en självklarhet för att samtidigt klara av belastningen. Den tekniska utvecklingen går fort och det finns idag många bra välfärdstekniska lösningar i hemmen som möjliggör ett effektivare arbetssätt inom både vård och omsorgen. En förutsättning för de flesta välfärdstekniska tjänsterna i hemmen är i första hand en säker uppkoppling, därtill behöver tekniken vara enkel att tillgå och använda.

Välfärdsbredbandet - skapar förtroende för befintlig och ny teknik

Trygghetslarm och tillsynskameror är exempel på välfärdsteknik som våra invånare är mer eller mindre bekanta med. Trygghetslarm är många gånger det första steget in i den kommunala omsorgen och det som bygger invånarens förtroende för ytterligare välfärdsteknik.

Störningarna i trygghetslarmen härleds ofta till uppkopplingen när larmen förlitats på enbart mobil uppkoppling genom roaming i det ordinära boendet. Som samordnare av det nationella Välfärdsbredbandet i Sverige gör vi det möjligt för kommuner att koppla upp sin välfärdsteknik med fast anslutning varpå mobil uppkoppling kan användas för redundans. Läs mer från Socialstyrelsen i nästa stycke.

Tekniken blir inte bättre än dess uppkoppling

Enligt Socialstyrelsens undersökningsunderlag baserat på svar från 238 kommuner uppger flera kommuner att det är en viss risk att förlita sig helt på mobilnäten. Näten ”går ner” eller ”är känsliga” ibland. Man uppger sig vara beredd på att täckningen kan ändra sig vid mycket snö, lövsprickning, eller när det är många människor på en plats vid mycket stora evenemang då näten kan bli överlastade. Därtill menar några kommuner att det behövs högre redundans i systemen. Man behöver använda sig av två nät, fungerar inte det ena ska det andra kunna ta över.

Källa Socialstyrelsen:  Trygghetslarm i kommunen

Fast anslutning som standard

Ett trygghetslarm primärt uppkopplad med fast anslutning genom fibernätet och kompletterad med mobil anslutning för redundans är idag ett lättillgängligt tillvägagångsätt för ökad driftsäkerhet. Omsorgsportalens nationella Välfärdsbredband är en fast uppkoppling dedikerad enbart för digitala omsorgstjänster och är en säker uppkoppling utifrån både drift och informationssäkerhet. Välfärdsbredbandet bygger på ett nationellt samarbete mellan privata och kommunala nätaktörer i samråd med tjänsteleverantörerna inom välfärdsteknik.

Vi har av en huvudsaklig anledning tagit för vana att koppla upp dagens välfärdsteknik med enbart mobil uppkoppling, nämligen enkelheten. Den mobila uppkopplingen når de flesta invånarna och vald leverantör av mobil uppkoppling kan användas i nästan hela Sverige. Enkelheten kommer dock på bekostnad av tjänstens driftsäkerhet och således även brukares och personals förtroende för välfärdstekniken som finns idag.

Nationellt Välfärdsbredband

Sensorem klocka

Vanligaste argumenten till varför kommuner förlitat sig på den mobila uppkopplingen

 • Alla brukare har inte tillgång till fiberuppkoppling
  Det stämmer, men om vi använder både fiber och mobil uppkoppling av välfärdstekniken hos de brukare där det är möjligt så har kommunen en betydligt mycket mindre andel brukare kvar att fokusera på vid eventuella störningar i mobilnäten.

 • Vi nyttjar SIM-kort med roaming som redundans
  Frågar man teknikkunnig personal inom kommunerna anser de ofta att roaming kan skapa en falsk trygghet. Fullgod redundans kan i stället utgöras av att nyttja två olika typer av nät så som fiber- och mobilnät. Ställer man frågan till leverantören av välfärdstekniken är svaret även där ofta det samma.

 • 2G och 3G släcks ner men vi går över till 4G och 5G
  2G har under en lång tid varit det primära alternativet för uppkoppling av välfärdsteknik. 2G har nämligen bättre räckvidd än senare generation av mobil uppkoppling som i stället har till avsikt att stödja högre datakapacitet i ett alltmer datakrävande samhälle. Den mobila utvecklingen kan därför anses vara sämre lämpad för dagens välfärdstjänster som fortsatt har ett primärt krav på räckvidd framför datakapacitet.

 • Nya energieffektiva fastigheter
  De bostäder som byggs idag har ett stort fokus på energieffektivitet. Energitäta material tenderar dock att även stänga ute den mobila uppkopplingen vilket kan göra sig påtagligt när man exempelvis försöker prata i mobiltelefonen i en nyproducerad lägenhet. Privata och kommunala bostadsbolag är oftast medvetna om detta problem varpå Välfärdsbredbandet genom den fasta anslutningen blir ett säkrare alternativ.

Digitalisering i flera led

Både dagens och framför allt morgondagens medarbetare är vana vid att arbeta digitalt. Genom digitaliseringen kan dyrbar personal skapa än mer nytta, såvida digitaliseringens lösningar är effektiva och passar ändamålet. Många känner nog igen sig att man på kommunen fortsatt arbetar med utskrivna produktpärmar för trygghetslarmet, tillsynskameran eller det digitala låset man upphandlade för en tid sedan. Även om man har informationen framför sig är det ändå inte allt självklart vilka tillbehör som är tillgängliga och kompatibla med vilka tjänster. Beställningen är dock digitaliserad, oftast. Men att logga in på tre olika hemsidor för att beställa tre olika tjänster är inte en effektiv digitalisering.

Unikt gränssnitt för kommuner

Genom Omsorgsportalens kommungränssnitt når ni information om vilka välfärdstekniska tjänster och tillbehör som är upphandlade i kommunen. Tjänsterna presenteras tydligt med uppdaterade texter, bilder och till och med videor om leverantörerna har sådana. Varje tjänst visar tydligt vilka tillbehör som är kompatibla. Att även beställa hem tjänsterna är enkelt genom Omsorgsportalen, även när beställningen kanske innefattar både ett trygghetslarm och ett digitalt lås från två olika leverantörer.

Tack vare Omsorgsportalens samarbete med flertalet av de största leverantörerna av välfärdsteknik i Sverige kan kommunerna nu åstadkomma en effektivare digitalisering.

Omsorgsportalen - gemensam beställningsportal för upphandlade leverantörer

I takt med att kommuner börja använda fler digitala välfärdstjänster från olika leverantörer, ökar också tiden för administration runt tekniken. Administration som börjar med att personalen behöver lära sig hur tjänsterna fungerar och att löpande beställa tillhörande hårdvara.

Omsorgsportalen samlar kommunens upphandlade välfärdsteknik så som trygghetslarm, tillsynskameror, digitala lås samt tillbehör i ett och samma beställningsgränssnitt. Produktpärmar kan ersättas med uppdaterad information och beskrivande videor, och beställningar kan göras i några knapptryck.

 • Tydliga produktsidor som visar kompatibla tjänster och tillbehör

 • Beställ upphandlade välfärdstjänster i en och samma beställningsportal

Katarina Cervell

Katarina Cervell

Ansvarig Digital Omsorg Kommun

Är du kommunrepresentant och vill göra Välfärdsbredbandet tillgängligt i er kommun?

Fyll i uppgifterna nedan