Sverige bäst på e-hälsa år 2025
11 Januari 2018

Sverige bäst på e-hälsa år 2025

Kategori:Information

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det pågår flera aktiviteter på olika nivåer som rör digitalisering och e-hälsa och det är angeläget att olika aktörer tillsammans verkar för att bättre utnyttja den potential som finns inom e-hälsoområdet på både kort och lång sikt. En samlad vision för e-hälsan kan bidra till en jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst som samtidigt är användbar, tillgänglig och informationssäker för den enskilde.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är välfärdsområden där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter.

Aldrig tidigare har tekniken gett sådana möjligheter att hantera och använda informations- och kommunikationsteknik som idag. Digitaliseringen har redan på många samhällsområden skapat genomgripande förändringar i de sätt som människor möter och interagerar med varandra. Som exempel har möten med kunder inom reseindustrin och banksektorn samt möten med invånare i den offentliga förvaltningen med hjälp av digitaliseringen i hög utsträckning förflyttats från fysiska lokaler till människors hem. Detta har inneburit att människor numera kan hantera ärenden eller köpa varor när det bäst passar dem. Det finns inga tecken som tyder på att denna utveckling kommer att avstanna.

Sverige har också goda förutsättningar att tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Invånarna är bland de mest digitalt mogna i världen och näringsliv och offentlig sektor har i stor utsträckning digitaliserat sin verksamhet. Sverige har också världsledande företag inom informations- och kommunikationsområdet som drivit utvecklingen framåt internationellt. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är välfärdsområden där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter. Dessa sektorer står för en stor del av de offentliga utgifterna och är också sektorer som de flesta invånare någon gång kommer i kontakt med. För socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens målgrupper innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. De allra flesta människor vill vara oberoende och delaktiga samt ha inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör hälsan och den sociala livssituationen. För att kunna möta dessa behov behövs verktyg för kommunikation inom och mellan verksamheterna samt mellan verksamheterna och brukarna, klienterna och patienterna. Digitaliseringen medför goda möjligheter att förbättra insatser som rör barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

För personer som har svårigheter att uttrycka synpunkter ger digitaliseringen nya möjligheter till kommunikation vilket kan stärka delaktighet och självbestämmande då beslut i högre utsträckning kan fattas i samråd med den berörda personen. Det är viktigt att digitalisering och utvecklingen av it-stöd är icke-diskriminerande och sker utifrån olika gruppers behov. I grunden handlar det om att stödja ett individanpassat arbetssätt där verksamheterna tar tillvara på och utgår från individens resurser vilket kan leda till såväl bättre hälsoresultat som ökad delaktighet och en effektivare verksamhet. Digitaliseringen är också ett verktyg för verksamhetsutveckling. Det handlar om allt från medarbetarnas tillgång till rätt information i möten med brukare, klienter eller patienter till hantering av data för uppföljning och jämförelser av verksamheternas resultat. För medarbetare och entreprenörer öppnas även möjligheter att skapa nya verktyg som kan effektivisera verksamheterna, bidra till nya och innovativa arbetssätt, utveckla verksamhetsprocesserna samt öka möjligheterna för forskning och utveckling.

Vill du veta mer eller läsa hela Regeringens sammanställning?

Klicka här för att komma direkt till Regeringskansliets hemsida, där du hittar mer information.

Källa: www.regeringen.se